Kā esošiem finanšu tirgus dalībniekiem iegūt kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Regulas Nr. 2023/1114 par kriptoaktīvu tirgiem (The Markets in Crypto Assets Regulation, MiCA) prasības par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju izsniegšanu tiks piemērotas no 30.12.2024.

Finanšu tirgus dalībnieki, kuri jau ir saņēmuši Latvijas Bankas izdotu licenci vai atļauju finanšu pakalpojumu sniegšanai, Regulas Nr.2023/1114 darbības ietvaros ir tiesīgi saņemt atļauju sniegt noteikta veida pakalpojumus:

  • kredītiestāde – kriptoaktīvu pakalpojumus, aktīviem piesaistītu žetonu emisiju un e-naudas žetonu emisiju;
  • centrālais vērtspapīru depozitārijs – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 17. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu;
  • ieguldījumu brokeru sabiedrība – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 17., 18., 19., 21., 22., 23. 24. un 25. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu;
  • regulētā tirgus organizētājs – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 18. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu;
  • elektroniskās naudas iestāde – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 17. un 26. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu un e-naudas žetonu emisiju;
  • ieguldījumu pārvaldes sabiedrība – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 24. un 25. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu;
  • alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks – Regulas Nr. 2023/1114 3. panta 1. punkta 23., 24. un 25. apakšpunktā noteikto kriptoaktīvu pakalpojumu.

Minētajiem finanšu tirgus dalībniekiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai būs nepieciešama atļauja, kuru Latvijas Banka izsniegs saskaņā ar Regulas Nr. 2023/1114 60. pantu. Minētais darbības atļaujas saņemšanas process ir līdzvērtīgs tam procesam kā esoši finanšu tirgus dalībnieki piesaka papildu pakalpojumus esošās darbības atļaujas vai licences ietvaros.

Regulas Nr.2023/1114 darbība neattiecas uz virkni gadījumiem, tajā skaitā, ja kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti pilnībā decentralizēti, bez neviena starpnieka un atsevišķiem kriptoaktīviem, tajā skaita NFT (kriptoaktīviem, kas ir unikāli un nav aizstājami ar citiem kriptoaktīviem). Detalizētu izņēmumu gadījumu sarakstu skatīt Regulas Nr. 2023/1114 2. pantā.

Iesniedzamo dokumentu saraksts

1. Iesniedz paziņojumu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbības atļaujas saņemšanai. Paziņojumu sagatavo atbilstoši  regulatīvo tehnisko standartu prasībām (RTS projektu versijas pieejamas šeit), kuram pievieno paziņojumā prasīto informāciju un dokumentus, tostarp:

1.1. darbības programma, kurā izklāstīti kriptoaktīvu pakalpojumu veidi, tostarp, kur un kā šie pakalpojumi tiks tirgoti;

1.2. iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas mehānisma, rīcībpolitikas un procedūru apraksts (kas ietver arī piemērotas un pietiekamas iestādes pārvaldības nodrošināšanai nepieciešamo administratīvo, riska vadības un grāmatvedības procedūru aprakstu), kuru mērķis ir identificēt, novērtēt un pārvaldīt riskus;

1.3. procedūras, instrukcijas, kārtības, pasākumu apraksts un citi dokumenti, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, tostarp detalizētu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējumu;

1.4. komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumu plāns un apraksts, tostarp efektīvi ārkārtas situācijām paredzēti plāni un šo plānu atbilstības un efektivitātes regulāras pārbaudes un pārskatīšanas procedūras apraksts;

1.5. informācijas un komunikācijas tehnoloģijām sistēmu un drošības pasākumu tehniskā dokumentācija un tās apraksts tostarp procedūra un politika; detalizēts ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējums, kā arī drošības kontroles un riska mazināšanas pasākumu apraksts;

1.6. to pasākumu apraksts un procedūra, kuri veikti, lai nodrošinātu klienta kriptoaktīvu un naudas līdzekļu šķirtu turēšanu (nošķiršanu) no kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja aktīviem vai naudas;

1.7. ja plāno sniegt kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā – aktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas kārtības apraksts;

1.8. ja plāno uzturēt kriptoaktīvu tirdzniecības platformu – tirdzniecības platformas darbības noteikumu un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas atklāšanas procedūru un sistēmas apraksts;

1.9. ja plāno apmainīt kriptoaktīvus pret naudas līdzekļiem vai pret citiem kriptoaktīviem – nediskriminējošu tirdzniecības politikas, kas reglamentē attiecības ar klientiem, apraksts, kā arī metodiku, ar ko nosaka cenu kriptoaktīviem, kurus pieteikuma iesniedzējs piedāvā apmainīt pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, apraksts;

1.10. ja plāno izpildīt kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā – rīkojumu izpildes kārtības apraksts;

1.11. ja plāno sniegt konsultācijas par kriptoaktīviem vai veikt kriptoaktīvu portfeļu pārvaldību – informāciju par fiziskajām personām, kuras pieteikuma iesniedzēja vārdā sniedz konsultācijas vai pārvalda portfeļus, zināšanām un kompetencei, lai pildītu savus pienākumus;

1.12. ja kriptoaktīvu pakalpojums attiecas uz aktīviem piesaistītiem žetoniem, e-naudas žetoniem vai citiem kriptoaktīviem;

1.13. ja plāno sniegt kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumus klientu vārdā – informācija par veidu, kādā šādi pārvešanas pakalpojumi tiks sniegti;

Esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem nav jāiesniedz norādītā informācija, ko tie iepriekš iesnieguši Latvijas Bankai, ja šāda informācija būtu identiska iepriekš sniegtajai. Iesniedzot minēto informāciju, finanšu tirgus dalībnieks skaidri norāda, ka iepriekš iesniegtā informācija joprojām ir aktuāla.

Uz esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem neattiecas Regulas Nr. 2023/1114 62., 63., 64., 67., 83. un 84. pants.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Vismaz 40 darbdienas pirms minēto pakalpojumu pirmreizējas sniegšanas finanšu tirgus dalībnieks paziņo Latvijas Bankai iepriekšminēto informāciju.

20 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Latvijas Banka izvērtē, vai ir sniegta visa prasītā informācija. Ja tiek secināts, ka paziņojums nav pilnīgs, Latvijas Banka informē iesniedzēju un nosaka termiņu, līdz kuram ir jāsniedz trūkstošā informācija.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu.

Izmaksas

Finanšu tirgus dalībnieks (izņemot kredītiestādi, ieguldījumu brokeru sabiedrību, centrālo vērtspapīru depozitāriju un regulētā tirgus organizētāju), kura darbību uzrauga Latvijas Banka un kurš saņēmis atļauju sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar regulas Nr. 2023/1114 60. pantu, maksā Latvijas Bankai līdz 0,6 procentiem (ieskaitot) gadā no bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu.

Latvijas Banka ik gadu nosaka uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un maksājumu veikšanas kārtību.

Piesakies konsultācijai ar Latvijas Bankas ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Noderīga informācija

Jaunumi

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes