Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas iegūšana

Regulas Nr. 2023/1114 par kriptoaktīvu tirgiem (The Markets in Crypto Assets Regulation, MiCA) prasības par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju izsniegšanu tiks piemērotas no 30.12.2024.

Kriptoaktīvu pakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiska persona, kuras nodarbošanās vai darījumdarbība ir profesionāla viena vai vairāku kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšana klientiem un kura ir saņēmusi attiecīgu Latvijas Bankas atļauju sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar Regulu Nr. 2023/1114.

Spēkā esošais regulējums pieļauj kriptoaktīvu pakalpojumus sniegt atsevišķiem esošiem finanšu tirgus dalībniekiem. Detalizētas prasības un kārtību skatīt šeit.

Darbības atļauja ir jāsaņem, lai sniegtu šādus kriptoaktīvu pakalpojumus:

 • kriptoaktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas nodrošināšana klientu vārdā;
 • kriptoaktīvu tirdzniecības platformas uzturēšana;
 • kriptoaktīvu apmaiņa pret naudas līdzekļiem;
 • kriptoaktīvu apmaiņa pret citiem kriptoaktīviem;
 • ar kriptoaktīviem saistītu rīkojumu izpilde klientu vārdā;
 • kriptoaktīvu izvietošana;
 • kriptoaktīvu rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana klientu vārdā;
 • konsultāciju sniegšana par kriptoaktīviem;
 • kriptoaktīvu portfeļa pārvaldības nodrošināšana;
 • kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumu sniegšana klientu vārdā.

Regula Nr.2023/1114 nosaka, ka tikai tās juridiskās personas, kuru juridiskā adrese, faktiskās vadības vieta un vismaz viena pārvaldē iesaistītā persona ir Eiropas Savienībā (ES) jeb Latvijā, varēs pieteikties atļaujai un pēc tam sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus ES iedzīvotājiem.

ES pases iegūšana. Pamatojoties uz vienu piederības dalībvalstī iegūto darbības atļauju, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt pakalpojumus visā ES saskaņā ar pārrobežu darbības paziņošanas mehānismu, kas noteikts Regulā Nr.2023/1114. Tas ir iespējams, izmantojot tiesības veikt uzņēmējdarbību, tostarp ar filiāles starpniecību, vai arī pamatojoties uz pakalpojumu sniegšanas brīvības nosacījumiem.

Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas prasības
 • Pārvaldē iesaistītajām personām ir jābūt ar labu reputāciju, atbilstošu izglītību un pieredzi, lai pārvaldītu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar Regulas Nr.2023/1114 68. panta prasībām.
 • Personām, kas iesaistītas pārvaldībā, un attiecībā uz kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 10 % vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir laba reputācija un nav sodāmības saskaņā Regulas Nr.2023/1114 68. panta prasībām.
 • Pašu kapitāla nodrošināšana no 50 000 - 150 000 eiro apmērā, atkarībā no izvēlētā pakalpojuma veida saskaņā ar Regulas Nr.2023/1114 IV pielikumu vai kapitāla prasības (ceturtā daļa no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem iepriekšējā gadā) apmērā, ja tā ir lielāka par pašu kapitāla prasības summu.

Regulas Nr.2023/1114 darbība neattiecas uz virkni gadījumu, tajā skaitā, ja kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti pilnībā decentralizēti, bez neviena starpnieka un atsevišķiem kriptoaktīviem, tajā skaita NFT (kriptoaktīviem, kas ir unikāli un nav aizstājami ar citiem kriptoaktīviem). Detalizētu izņēmumu gadījumu sarakstu skatīt Regulas Nr.2023/1114 2. pantā.

1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirms darbības atļaujas iegūšanas procesa ir iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par sākotnējā kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi.
 • Sagatavo informāciju par plānoto komercdarbības modeli, izvēlētajiem pakalpojumu veidiem: katra pakalpojuma sniegšanas kārtība, darījumu plūsmas organizēšana, izmantotie tehniskie risinājumi, klienti.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu un iesniedzamajiem dokumentiem.
 • Veic sākotnējo atbilstības novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.

Kas jāņem vērā?

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus konsultantus.
 • Piesaistot konsultantus, uzņēmumam aktīvi jāpiedalās procesā, lai galarezultāts būtu atbilstošs biznesa modelim un tā riskiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dalībnieku un amatpersonu CV;
 • vispārīga informācija par sākotnējā kapitāla naudas līdzekļu izcelsmi;
 • pakalpojumu un tā sniegšanas apraksts.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

2. Pieteikuma iesniegšana

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz darbības atļaujas saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz aizpildītu darbības atļaujas pieteikumu un visu tam pievienojamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Regulas Nr.2023/1114 62. panta un darbības atļauju saņemšanas regulatīvo tehnisko standartu prasībām (RTS projektu versijas pieejamas šeit).
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par darbības atļaujas pieteikuma izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus.

Ko dara Latvijas Banka

 • 25 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem un nosaka termiņu, līdz kuram konstatētie trūkumi novēršami.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta pieteikuma izskatīšana.
 • Latvijas Banka nozīmē darbības atļaujas izsniegšanas projekta vadītāju, koordinē darbības atļaujas saņemšanas procesu.

Kas jāņem vērā?

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Dokumentus sagatavot atbilstoši plānotajiem pakalpojumu veidiem.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt zemāk iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

 1. Juridiska persona iesniedz pieteikumu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbības atļaujas saņemšanai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši  regulatīvo tehnisko standartu prasībām (RTS projektu versijas pieejamas šeit), kuram pievieno pieteikumā prasīto informāciju un dokumentus, tostarp:

1.1. darbības programma, kurā izklāstīti kriptoaktīvu pakalpojumu veidi, tostarp, kur un kā šie pakalpojumi tiks tirgoti;

1.2. informācija par prudenciāliem aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Regulas Nr.2023/1114  67. pantu;

1.3. pieteikuma iesniedzēja pārvaldības kārtības apraksts; ja iesnieguma iesniedzējs ir meitasuzņēmums regulētai institūcijai citā Eiropas Savienības dalībvalstī – grupas pārvaldības apraksts (ja attiecināms)

1.4. informācija par vadības struktūras locekļiem, to reputācijas izvērtējumu, zināšanām, prasmēm un pieredzi (CV, izglītības apliecinošos dokumentus, Soda reģistra izziņa);

1.5. informācija par akcionāru (dalībnieku), kuram ir būtiska (tieša vai netieša) līdzdalība pieteikuma iesniedzējā un šīs līdzdalības apjoms, kā arī informācija par minēto personu reputācijas izvērtējumu (CV, Soda reģistra izziņa); komercsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu;

1.6. iekšējās kontroles un pārvaldības sistēmas mehānisma, rīcībpolitikas un procedūru apraksts (kas ietver arī piemērotas un pietiekamas iestādes pārvaldības nodrošināšanai nepieciešamo administratīvo, riska vadības un grāmatvedības procedūru aprakstu), kuru mērķis ir identificēt, novērtēt un pārvaldīt riskus;

1.7. procedūras, instrukcijas, kārtības, pasākumu apraksts un citi dokumentus, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību, tostarp detalizētu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējumu;

1.8. komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumu plāns un apraksts, tostarp efektīvi ārkārtas situācijām paredzēti plāni un šo plānu atbilstības un efektivitātes regulāras pārbaudes un pārskatīšanas procedūras apraksts;

1.9. informācijas un komunikācijas tehnoloģijām sistēmu un drošības pasākumu tehniskā dokumentācija un tās apraksts tostarp procedūra un politika; detalizēts ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītā riska novērtējums, kā arī drošības kontroles un riska mazināšanas pasākumu apraksts;

1.10. to pasākumu apraksts un procedūra, kuri veikti, lai nodrošinātu klienta kriptoaktīvu un naudas līdzekļu šķirtu turēšanu (nošķiršanu) no kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja aktīviem vai naudas;

1.11. sūdzību izskatīšanas procedūru apraksts;

1.12. statūti, ja šāda informācija nav pieejama publiskajos reģistros;

1.13. politika un procedūra par ārpakalpojumu funkciju uzraudzību un kontroli, lai izvairītos no iesnieguma iesniedzēja iekšējās kontroles kvalitātes pasliktināšanās (ja attiecināms)

1.14. ja plāno sniegt kriptoaktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā – rezerves aktīvu glabāšanas un pārvaldīšanas kārtības apraksts;

1.15. ja plāno uzturēt kriptoaktīvu tirdzniecības platformu – tirdzniecības platformas darbības noteikumu un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas atklāšanas procedūru un sistēmas apraksts;

1.16. ja plāno apmainīt kriptoaktīvus pret naudas līdzekļiem vai pret citiem kriptoaktīviem – nediskriminējošu tirdzniecības politikas, kas reglamentē attiecības ar klientiem, apraksts, kā arī metodiku, ar ko nosaka cenu kriptoaktīviem, kurus pieteikuma iesniedzējs piedāvā apmainīt pret naudas līdzekļiem vai citiem kriptoaktīviem, apraksts;

1.17. ja plāno izpildīt kriptoaktīvu rīkojumus klientu vārdā – rīkojumu izpildes kārtības apraksts;

1.18. ja plāno sniegt konsultācijas par kriptoaktīviem vai veikt kriptoaktīvu portfeļu pārvaldību – informāciju par fiziskajām personām, kuras pieteikuma iesniedzēja vārdā sniedz konsultācijas vai pārvalda portfeļus, zināšanām un kompetencei, lai pildītu savus pienākumus;

1.19. ja plāno sniegt kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumus klientu vārdā – informācija par veidu, kādā šādi pārvešanas pakalpojumi tiks sniegti;

1.20. ja plāno sniegt kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumus klientu vārdā – informācija par veidu, kādā šādi pārvešanas pakalpojumi tiks sniegti;

1.21. informāciju par kriptoaktīva veidu, uz kuru attieksies kriptoaktīva pakalpojums

Izmaksas

2500 eiro par darbības atļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

- 25 darbdienas pieteikuma pilnīguma pārbaudei;

- 40 darbdienas no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs Latvijas Banka izvērtē pieteikumu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu.

3. Pieteikuma izvērtēšana

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka izvērtē pieteikumu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam konsultējoties ar Latvijas Bankas nozīmēto projektu vadītāju.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem, kā arī nozīmē kontaktpersonu efektīvākai saziņai.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā?

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

4. Darbības atļaujas saņemšana

Darbības atļaujas saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt darbības atļauju un sākt darbību saskaņā ar komercdarbības plānu un izstrādātajām iekšējās kontroles sistēmas procedūrām.
 • Noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Pozitīva lēmuma gadījumā izvieto informāciju tīmekļvietnē un sniedz informāciju Eiropas Vērtspapīru tirgus iestādei.

Kas jāņem vērā

 • Iepazīstieties ar Latvijas Bankas sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai.
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību.
 • Sagatavojieties sākt darbību saskaņā ar apstiprināto komercdarbības plānu un procedūrām.

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

5. Uzraudzība

Uzraudzība: Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Regulas Nr.2023/1114 prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar Regulas Nr.2023/1114 prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai izsniegtajā informācijā un dokumentos.
 • Ziņo Latvijas Bankai par pakalpojumu sniegšanas kārtības izmaiņām.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē uzņēmuma kuratoru.
 • Vērtē uzņēmuma darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.

Kas jāņem vērā? 

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

 • Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kurš saņēmis atļauju sniegt kriptoaktīvu pakalpojumus saskaņā ar regulas Nr. 2023/1114 63. pantu, maksā Latvijas Bankai  līdz 0,6 procentiem (ieskaitot) gadā no bruto ieņēmumiem, kas saistīti ar kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanu, bet ne mazāk kā 3000 eiro gadā.

Latvijas Banka ik gadu nosaka uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un maksājumu veikšanas kārtību.

Darbības atļaujas iegūšanas process

01
Sagatavošanās posms
 • Persona iepazīstina ar plānoto biznesa modeli (pakalpojumi, klienti, valstis).
 • Persona sniedz informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Persona sniedz vispārēju informāciju par naudas līdzekļu izcelsmi.
   
 • Latvijas Banka informē par pieteikuma aizpildīšanu un dokumentu iesniegšanu.
 • Latvijas Banka informē par pieteikuma izskatīšanas procesu.
 • Latvijas Banka veic projekta sākotnējo novērtēšanu, lai noteiktu tā iespējamo atbilstību normatīvo aktu prasībām un iespēju turpināt darbības atļaujas saņemšanas procesu.
02
Pieteikuma iesniegšana un tā pirmspārbaude
 • Persona iesniedz pilnīgi aizpildītu pieteikumu un visus nepieciešamos dokumentus.
 • 25 darba dienas. Latvijas Banka veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi: vai tas ir aizpildīts pareizi un vai ir iesniegti visi dokumenti un informācija (pēc saraksta), lai varētu sākt tā izskatīšanu pēc būtības.
 • Persona novērš konstatētos trūkumus, ja attiecināms, un atkārtoti iesniedz pieteikumu un dokumentus tā pilnīguma pārbaudei.
 • Latvijas Banka nosūta vēstuli par pieteikuma izvērtēšanas sākšanu. Izvērtēšanas termiņš – trīs mēneši ar tiesībām to pagarināt, ja konstatēti trūkumi.
03
Pieteikuma izvērtēšana
 • Latvijas Banka izvērtē iesniegtos dokumentus pēc būtības. Ja konstatētas nepilnības vai nepieciešama papildu informācija, organizē tikšanos un sagatavo vēstuli.
 • Persona veic nepieciešamos labojumus un iesniedz trūkstošo informāciju un dokumentus.
 • Latvijas Banka turpina pieteikuma izvērtēšanu. Ja nepieciešams, tiek organizēta tikšanās un sagatavota vēstule par atlikušajām nepilnībām.
 • Persona veic nepieciešamos labojumus un iesniedz trūkstošo informāciju un dokumentus.
04
Lēmuma pieņemšana
 • Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izskatīšanu un sagatavo lēmuma projektu.
 • Latvijas Banka pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu (ar vai bez nosacījumiem) vai atteikumu izsniegt atļauju.
 • Ja Latvijas Bankas lēmums ir pozitīvs, persona saņem darbības atļauju un sāk pakalpojumu sniegšanu.

Piesakies konsultācijai ar Latvijas Bankas ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Noderīga informācija

Jaunumi

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes