Drīzumā gaidāms ES kriptoaktīvu regulējums

2023. gadā Eiropas Komisija plāno apstiprināt jauno regulējumu kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanas jomā – MiCA (Markets in Crypto-Assets) regulu.

MiCA regulējuma mērķi

Regulējuma mērķis ir nodrošināt augstus finanšu pakalpojumu standartus, caurspīdīgumu un likumību kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanas jomā, kā arī aizsargāt patērētājus un nodrošināt stabilitāti finanšu sistēmā.

Pašlaik kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšana Latvijā nav regulēta un tā var radīt finanšu riskus patērētājiem, tai skaitā risku neatgriezeniski zaudēt neregulētās platformās ieguldītos līdzekļus vai risku kļūt par upuriem krāpnieku shēmās.

MiCA regulējums noteiks vienotus noteikumus un standartus, kā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem aizsargāt un pārvaldīt klientu naudu un stiprināt iekšējo kontroli, lai nodrošinātu patērētāju pasargāšanu no riskiem. Regulējums izvirzīs kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem prasības izpildīt augstus finanšu pakalpojumu standartus un ieviesīs vienotus noteikumus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbībai Eiropas Savienības (ES) valstīs.

MiCA regula atbalstīs inovāciju attīstību un godīgu konkurenci tirgū, izveidojot tvērumu kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai un emisijai. Atbalstot inovācijas, MiCA regula stiprinās ES pievilcību kā finanšu tehnoloģiju uzņēmumu attīstībai piemērota vieta. Tāpat regula stiprinās ES pievilcību patērētājiem, kuri jau ir ieguldījuši šajos aktīvos, un novērsīs kriptoaktīvu ļaunprātīgu izmantošanu.

Regulējums nostiprinās ES kā digitālo standartu noteicējas lomu. MiCA rada vienotu un regulētu vidi kriptovalūtu un kriptoaktīvu tirgus attīstībai, rada uzticību tirdzniecības partneriem un investoriem, kā arī uzņēmumiem, kas piedāvā kriptoaktīvu pakalpojumus (emisiju, tirdzniecību, apmaiņu, glabāšanu).

Svarīgi atzīmēt: MiCA regulējums nodrošinās, ka kriptoaktīvu tirgus tiek integrēts ar finanšu sektoru, lai radītu papildu iespējas, piemēram, samazinātu transakcijas izmaksas. Šī integrācija var radīt jaunas iespējas inovācijām un tādējādi palīdzēt veicināt finanšu sektora attīstību Eiropā.

Ko paredz MiCA regulējums

MiCA regulējums attieksies uz juridiskām un fiziskām personām un uzņēmumiem, kas ir iesaistīti kriptoaktīvu emisijā, publiskajā piedāvājumā, pielaidē tirdzniecībai vai sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar kriptoaktīviem ES (tajā skaitā esošajiem finanšu tirgus dalībniekiem), un jebkādiem darījumiem vai darbībām, kas saistītas ar kriptoaktīviem.

MiCA regulējums nosaka:

 • pārredzamības un informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz kriptoaktīvu emisiju, publisku piedāvāšanu un pielaidi tirdzniecībai kriptoaktīvu tirdzniecības platformās;
 • atļauju piešķiršanu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (tajā skaitā esošiem finanšu tirgus dalībniekiem atvieglotā kārtībā), aktīviem piesaistītu žetonu emitentiem un elektroniskās naudas tokenu emitentiem un to uzraudzību;
 • aktīviem piesaistītu žetonu emitentu, elektroniskās naudas tokenu emitentu un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbību, organizāciju un pārvaldību;
 • kriptoaktīvu turētāju aizsardzības prasības saistībā ar emisiju, publisku piedāvāšanu un pielaidi tirdzniecībai; kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju klientu aizsardzību;
 • pasākumus, lai novērstu iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un tirgus manipulācijas saistībā ar kriptoaktīviem, lai nodrošinātu kriptoaktīvu tirgu integritāti.

MiCA regulējums ir svarīgs, lai nodrošinātu stabilitāti tradicionālajā finanšu sistēmā, jo, darbojoties gan vietējā tirgū, gan izmantojot iespēju strādāt pārrobežā (passporting), kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji var radīt jaunas savstarpējas saistības (interconnectedness) starp finanšu tirgiem, organizācijām un sektoriem, kā arī radīt likviditātes un drošības riskus. Lai minimizētu finanšu stabilitātes riskus, regulējums nodrošina, ka kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi un pienācīgi uzraudzīti, lai tādējādi novērstu noziedzīgas darbības, piemēram, krāpšanu, koruptīvu praksi un terorisma finansēšanu.

No patērētāju aizsardzības viedokļa – regulējums nodrošinās klientiem vienādas un konsekventas tiesības un aizsardzību visā ES.

Regulējums definēs un noteiks standartus kiberdrošībai, datu aizsardzībai un privātumam, kā arī paredzēs tiesības un pienākumus attiecībā uz personas datu apstrādi un pārvaldīšanu. Regulējums arī nodrošinās, ka patērētājiem ir skaidri un vienkārši pieejama informācija par pakalpojuma funkcionalitāti un kā tā ietekmē viņu datu aizsardzību un privātumu. Tādējādi MiCA regulējums veicinās uzticamu un drošu digitālo ekonomiku, aizsargājot patērētājus un viņu datus.

Kādu kriptoaktīvu veidu uzraudzību paredz MiCA regulējums

MiCA regulējums paredz trīs kriptoaktīvu kategorijas.

Aktīviem piesaistītie tokeni

Šī kriptoaktīvu veida, kas nav e-naudas tokens, mērķis ir saglabāt stabilu vērtību, atsaucoties uz jebkuru vērtību vai tiesībām, vai to kombināciju, tostarp vienu vai vairākām oficiālajām valūtām.

Piemērs šāda veida kriptoaktīvam ir samērā jauns kriptoaktīvu veids – stabilās kriptomonētas (stablecoins). Tās var būt piesaistītas konkrētai valūtai (piemēram, ASV dolāram, eiro) vai valūtu grozam, ka arī citu veidu kriptoaktīviem vai to grozam ar mērķi mazināt cenu svārstīgumu.

E-naudas tokeni

Šis ir kriptoaktīvu veids, kas atsaucas tikai uz vienas valsts oficiālo valūtu un līdzīgi kā elektroniskā nauda tiek emitēts un lietots maksājumu veikšanas vai vērtības glabāšanas mērķim.

Citi kriptoaktīvi, kas nav aktīviem piesaistītie vai e-naudas tokeni

Šo kriptoaktīvu grupa aptver plašu kriptoaktīvu loku, ieskaitot patēriņa funkcijas (utility) tokenus, kas nodrošina digitālo piekļuvi kādai precei vai pakalpojumam.

MiCA regulējums nodala un neattiecas uz:

 • finanšu instrumentiem, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 15) apakšpunktā;
 • elektronisko naudu, kā definēts Direktīvas 2009/110/EK 2. panta 2. punktā, izņemot gadījumus, kad tos var uzskatīt par elektroniskās naudas tokeniem saskaņā ar MiCA regulu;
 • noguldījumiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/49/ES 49 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā;
 • strukturētiem noguldījumiem, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 43) apakšpunktā;
 • vērtspapīrošanu, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2017/2402 50 2. panta 1. punktā.

MiCA regulas izaicinājumi un uzraudzības tvērums

MiCA regulējuma ieviešana var radīt dažādus izaicinājumus, piemēram, jauniem tirgus dalībniekiem ir jāiegulda lielākas investīcijas, lai konkurētspējīgi piedalītos tirgū un izpildītu prudenciālās prasības. Kriptoaktīvu emitentiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem prasības atšķiras – stingrākas ir e-naudas tokenu emitentiem. Iespējami arī tiesību normu interpretācijas izaicinājumi, jo regulējuma tehniskie standarti tiks izstrādāti 12-18 mēnešu laikā pēc regulas stāšanas spēkā. Esošiem tirgus dalībniekiem būs jāpielāgo savas darbības, iekšējie procesi un pakalpojumi, lai atbilstu jaunajām prasībām.

No regulējuma piemērošanas viedokļa Latvijā situācija ir labvēlīgākā salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, kurās jau eksistē regulējums nacionālajā līmenī, kas dažreiz ir pat stingrāks, nekā nosaka MiCA. ES uzraudzības iestādēm ir dilemma, vai saglabāt esošas nacionālās prasības papildu MiCA prasībām.

MiCA regula paredz, ka uzraudzības iestāde veiks regulāras atbilstības pārbaudes un kontroles vairākās jomās:

 • darbības (programmas) atbilstība MiCA atļautiem pakalpojumiem;
 • atbilstība iekšējās kontroles mehānismiem, politikai un procedūrām, lai nodrošinātu atbilstību pasākumiem, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2015/849; riska novērtēšanas sistēma, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pārvaldībai, un darbības nepārtrauktības plāns;
 • IT sistēmu un drošības pasākumu tehniskā dokumentācija un realizācija;
 • klienta kriptoaktīvu un līdzekļu nošķiršana un glabāšana;
 • kriptoaktīvu turēšana un pārvaldība trešo personu vārdā;
 • kriptoaktīvu tirdzniecības platformu atbilstība darbības noteikumiem, procedūras un sistēma tirgus ļaunprātīgas izmantošanas atklāšanai;
 • apmaiņas darījumu (kriptoaktīvi pret līdzekļiem vai kriptoaktīvi pret citiem kriptoaktīviem) atbilstība nediskriminējošai komercpolitikai, kas reglamentē attiecības ar klientiem; metodika kriptoaktīvu cenas noteikšanai;
 • trešo personu vārdā kriptoaktīvu rīkojumu izpilde un izpildes atbilstība;
 • konsultācijas vai portfeļa pārvaldība;
 • klientu tiesību aizsardzība;
 • tokenu/e-naudas baltās grāmatas (white paper) atbilstības izvērtēšana MiCA prasībām;
 • u.c. citas pārvaldības prasības.

Latvijā esošiem licencētiem tirgus dalībniekiem – kredītiestādēm, investīciju brokeru sabiedrībām, maksājumu un e-naudas iestādēm – būs vieglāk saņemt atļauju kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai, jo būtiskākā daļa no MiCA regulējuma prasībām jau ir izpildīta un atbilstība ir nodrošināta.

Savukārt jaunie potenciālie dalībnieki var sākt gatavoties MiCA prasību izpildei jau tagad. Provizoriski MiCA regulējums ir gaidāms 2023. gad aprīlī, tomēr pamatprasības un regulas teksts ir pieejams jau tagad, tai skaitā ir zināmi regulējuma nosacījumi. Tātad uzņēmumi var sākt veikt izpēti, lai izprastu, kā regulējums attiecas uz viņu piedāvātajiem pakalpojumiem un biznesa modeļiem, un lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti patērētāju aizsardzības standarti, kā to paredz MiCA. Pēc MiCA regulas stāšanās spēkā būs pārejas periods, un tā laikā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji var veikt tehniskos un organizatoriskos uzlabojumus, lai nodrošinātu atbilstību transakciju autentifikācijai un auditēšanai un pārliecinātos, ka ir pieejams atbilstošs risku vadības un kontroles mehānisms.

Pēc MiCa regulas spēkā stāšanās Latvijas likumdevējs noteiks nacionālo iestādi, kura izsniegs atļaujas kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai un uzraudzīs šo tirgus segmentu.

Jau tagad Latvijas Bankas izveidotais konsultāciju kontaktpunkts – Inovāciju centrs – ir atvērts konsultācijām un diskusijām ar uzņēmumiem, kas plāno savu darbību vai jau darbojas Latvijas teritorijā kriptoaktīvu jomā. Latvijas Bankas eksperti izvērtēs plānoto/esošo biznesa modeli un sniegs konsultācijas par piemērojamo regulējumu.

Piesakieties konsultācijai Inovāciju centrā, aizpildot šo pieteikuma formu vai sūtot e-pastu uz adresi fintech@bank.lv.

Publicēts:27.02.2023
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes