Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas iegūšana

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem – no sagatavošanās pirms pieteikuma iesniegšanas līdz Latvijas Bankas lēmumam par darbības atļaujas izsniegšanu. Uzziniet, kas katrā no posmiem jādara uzņēmējam, kādi dokumenti jāiesniedz, ko dara Latvijas Banka, un citu noderīgu informāciju, kas palīdzēs raiti saņemt darbības atļauju.

1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Sagatavo vispārīgu informāciju par kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi.
 • Sagatavo informāciju par plānoto komercdarbības modeli: pakalpojumu sniegšanas kārtība, maksājumu plūsmas organizēšana, klienti, valstis, kurās pakalpojums tiks sniegts.
 • Uzsāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Veic sākotnējo komercdarbības projekta un procedūru novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Kas jāņem vērā?

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām – informācija vienkopus pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dalībnieku un amatpersonu CV;
 • pakalpojuma un tā sniegšanas apraksts;
 • vispārīga informācija par plānoto kapitāla finansējuma veidu un naudas līdzekļu izcelsmi.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

2. Pieteikuma iesniegšana Latvijas Bankai

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz darbības atļaujas saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz pilnībā aizpildītu pieteikumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Regulas Nr. 2020/1503 12. panta prasībām un darbības atļaujas saņemšanas regulatīvi tehniskajiem standartiem.
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par darbības atļaujas pieteikuma izskatīšanas procesa uzsākšanu vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus

Ko dara Latvijas Banka

 • 25 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek uzsākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek uzsākta darbības atļaujas pieteikuma izskatīšana,
 • Latvijas Banka nozīmē projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Kas jāņem vērā?

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi!
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu)!

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Iesniedzamie dokumenti izriet no Regulas Nr. 2020/1503 12. panta prasībām un darbības atļaujas saņemšanas Regulatīvi tehniskajiem standartiem (RTS). Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (European Securities and Markets Authority, ESMA) ir pabeigusi RTS izstrādi un publicējusi to gala projekta versiju, kas vēl ir jāapstiprina Eiropas Komisijai, taču pieteikuma iesniegšanai aicinām izmantot RTS pielikumā pievienotās veidlapas projektu, kas pašlaik pieejams tikai angliski, taču varat to aizpildīt arī latviski.

1. Juridiska persona iesniedz pieteikumu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši RTS prasībām.

2. Pieteikumam pievieno:

2.1. darbības programmu, kurā izklāstīts apraksts par plānotajiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu veidiem un kolektīvās finansēšanas platformas darbību, tostarp norādot, kur un kā tiks tirgoti kolektīvās finansēšanas piedāvājumi;

2.2. apraksts par pārvaldības kārtību un iekšējiem kontroles mehānismiem, ar ko nodrošina regulas ievērošanu, tostarp riska pārvaldības un grāmatvedības procedūras;

2.3. apraksts par IT  sistēmām, resursiem un procedūrām datu apstrādes sistēmu kontrolei un aizsardzībai;

2.4. apraksts par operacionālajiem riskiem un to pārvaldīšanas procedūrām;

2.5. apraksts par prudenciālajiem aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Regulas 11. pantu (tostarp finanšu prognozes turpmākajiem trīs gadiem);

2.6. pierādījumi tam, ka tiek ievēroti prudenciālie aizsardzības pasākumi saskaņā ar Regulas 11. pantu;

2.7. apraksts par darbības nepārtrauktības plānu, kurā, ņemot vērā raksturu, apjomu un sarežģītību kolektīvās finansēšanas pakalpojumiem, ir noteikti pasākumi un procedūras, ar ko nodrošina, ka gadījumā, ja potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs izbeidz darbību, ar esošajiem ieguldījumiem saistīto kritiski svarīgo pakalpojumu sniegšana netiek pārtraukta un līgumi starp potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju un tā klientiem tiek pareizi pārvaldīti;

2.8. to fizisko personu identitātes apliecinošie dokumenti, kuras ir atbildīgas par potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldību;

2.9. CV un soda reģistra izziņas no tām valstīm, kurās personas, kas atbildīgas par potenciālā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja pārvaldību, un attiecībā uz kapitāldaļu turētājiem, kuri tur 20% vai vairāk pamatkapitāla vai balsstiesību, ir veikušas komercdarbību. Papildus iesniedz informāciju, kas apliecina pārvaldes personu izglītību un ka minētajām personām ir pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze, kas nepieciešama, lai pārvaldītu potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju;

2.10. apraksts par iekšējiem noteikumiem, kuru mērķis ir nepieļaut, ka personas, kas minētas Regulas 8. panta 2. punktā, kā projektu īpašnieki iesaistās piedāvātajos kolektīvās finansēšanas pakalpojumos;

2.11. apraksts par ārpakalpojumu izmantošanas kārtību;

2.12. apraksts par procedūrām klientu sūdzību izskatīšanai;

2.13. apraksts par maksājumu plūsmas organizēšanas kārtību, iekļaujot apstiprinājumu par to, vai potenciālais kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs ir iecerējis pats vai ar trešās personas starpniecību sniegt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366, vai izmantojot kārtību saskaņā ar regulas 10. panta 5. punktu;

2.14. apraksts par procedūrām, ar ko pārbauda ieguldījumu pamatinformācijas lapā ietvertās informācijas pilnīgumu, pareizību un skaidrību;

2.15. apraksts par procedūrām attiecībā uz ieguldījumu limitiem, kas noteikti Regulas 21. panta 7. punktā minētajiem nepieredzējušiem ieguldītājiem.

Izmaksas

2500 eiro par darbības atļaujas saņemšanai iesniegto dokumentu un informācijas izskatīšanu (jāmaksā brīdī, kad tiek oficiāli iesniegts pieteikums).

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Trīs mēneši no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs un Latvijas Banka sāk pieteikuma izvērtēšanu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tiks pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu.

3. Pieteikuma izvērtēšana

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu, saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā?

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai!
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus!
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

4. Darbības atļaujas saņemšana

Darbības atļaujas saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt darbības atļauju un uzsākt darbību saskaņā ar komercdarbības plānu.
 • Noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju mājaslapā un nosūta lēmumu ESMA.

Kas jāņem vērā?

 • Iepazīstieties ar Latvijas Bankas sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai!
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību!
 • Sagatavojieties uzsākt darbību saskaņā ar apstiprināto komercdarbības plānu un procedūrām!

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksas, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

5. Uzraudzība pēc darbības atļaujas saņemšanas

Uzraudzība: Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Regulas Nr. 2020/1503 prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai izsniegtajos dokumentos.
 • Ziņo Latvijas Bankai par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas kārtības izmaiņām.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto uzņēmuma kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē uzņēmuma kuratoru.
 • Vērtē uzņēmuma darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.
 • Sadarbojas ar ESMA saistībā ar uzraudzības jautājumiem.

Kas jāņem vērā?

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru!
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju!
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām darbības atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā!

Izmaksas

Pēc reģistrācijas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā uzņēmums Latvijas Bankas darbības finansēšanai maksā 4000 eiro gadā un papildus līdz 1,4% (ieskaitot) gadā no bruto ieņēmumiem, bet ne vairāk kā 100 000 eiro gadā.

Darbības atļaujas iegūšanas process

01
Sagatavošanās posms
 • Persona iepazīstina ar plānoto biznesa modeli (pakalpojumi, klienti, valstis).
 • Persona sniedz informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Persona sniedz vispārēju informāciju par naudas līdzekļu izcelsmi.
 • Latvijas Banka informē par pieteikuma aizpildīšanu un dokumentu iesniegšanu.
 • Latvijas Banka informē par pieteikuma izskatīšanas procesu.
 • Latvijas Banka veic projekta sākotnējo novērtēšanu, lai noteiktu tā iespējamo atbilstību normatīvo aktu prasībām un iespēju turpināt darbības atļaujas saņemšanas procesu.
02
Pieteikuma iesniegšana un tā pirmspārbaude
 • Persona iesniedz pilnīgi aizpildītu pieteikumu un visus nepieciešamos dokumentus.
 • 25 darba dienas. Latvijas Banka veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi: vai tas ir aizpildīts pareizi un vai ir iesniegti visi dokumenti un informācija (pēc saraksta), lai varētu sākt pieteikuma izskatīšanu pēc būtības.
 • Persona novērš konstatētos trūkumus (ja attiecināms) un atkārtoti iesniedz pieteikumu un dokumentus pieteikuma pilnīguma pārbaudei.
 • Latvijas Bankas vēstule par pieteikuma izvērtēšanas sākšanu.
03
Pieteikuma izvērtēšana
 • Latvijas Banka izvērtē iesniegtos dokumentus pēc būtības
 • Ja konstatētas nepilnības vai nepieciešama papildu informācija, Latvijas Banka organizē tikšanos un sagatavo vēstuli.
 • Persona veic nepieciešamos labojumus un iesniedz trūkstošo informāciju un dokumentus.
 • Latvijas Banka turpina pieteikuma izvērtēšanu. Ja nepieciešams, tiek organizēta tikšanās un sagatavota vēstule par atlikušajām nepilnībām.
 • Persona veic nepieciešamos labojumus un iesniedz trūkstošo informāciju un dokumentus.
04
Lēmuma pieņemšana
 • Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izskatīšanu un sagatavo lēmuma projektu.
 • Latvijas Banka pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu (ar vai bez nosacījumiem) vai atteikumu izsniegt atļauju.
 • Ja Latvijas Bankas lēmums pozitīvs, persona saņem darbības atļauju un sāk pakalpojumu sniegšanu.

Piesakies konsultācijai ar Latvijas Bankas ekspertiem

"*" indicates required fields

Informācija par iesniedzēju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Noderīga informācija

Jaunumi

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes