Jaunums Eiropā un Latvijā – inovatīvu finanšu tehnoloģiju pārrobežu testēšana regulatīvajās smilškastēs

Kas ir regulatīvā smilškaste un kādas priekšrocības sniedz jaunā Eiropas iniciatīva – inovatīvu finanšu produktu un pakalpojumu pārrobežu testēšana smilškastēs? Uzziniet šajā bloga ierakstā!

Gan jauniem, gan jau pieredzējušiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, kuru darbībai ir nepieciešama licence vai reģistrācija (piemēram, maksājumu iestāde, e-naudas iestāde), izstrādājot jaunu produktu, esošā produkta jaunu pasniegšanas veidu vai darbības procesu, iespējams, ir nepieciešams pārbaudīt to darbību praksē, lai rūpīgi izstrādātu iekšējās kontroles mehānismus, nodrošinot klientu līdzekļu aizsardzību, risku pārvaldību un atbilstību regulējošām prasībām. Atbilstību šīm prasībām vērtē nacionālais finanšu tirgus uzraugs gan tad, kad uzņēmums piesakās licencei, gan arī pēc tam – regulāro pārbaužu ietvaros.

Regulējošo prasību piemērošana individuāli nereti ir izaicinoša pat tiem uzņēmumiem, kuru biznesa modelis ir samērā tradicionāls. Vēl izaicinošāk tas kļūst gadījumos, ja uzņēmuma jaunais produkts vai process ir inovatīvs un tieši neatbilst konkrētai regulējošo prasību kopai vai tas paredz citu pieeju, nekā uzņēmums līdz šim ir strādājis, un nepieciešams jauno produktu vai kārtību pārbaudīt. Tādos gadījumos Latvijā finanšu tirgu uzraugošā iestāde – Finanšu un kapitāla tirgus komisija – nāk palīgā ar saviem atbalsta mehānismiem: konsultācijām Inovāciju centrā vai Regulatīvo smilškasti. Turklāt iesaistāmies arī jaunajā Eiropas iniciatīvā – inovatīvu finanšu produktu un pakalpojumu pārrobežu testēšanā regulatīvajās smilškastēs. Tas ir īpaši noderīgi uzņēmumiem, kas savu inovatīvo produktu vai pakalpojumu plāno piedāvāt vairākās Eiropas valstīs.

Kas ir regulatīvā smilškaste?

Regulatīvā smilškaste ir iespēja finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem kontrolētā vidē testēt jaunu produktu vai izstrādāt iekšējos procesus ar mērķi piemērot jaunajam produktam atbilstošas regulatīvās prasības. Tas ir noderīgi, ja uzņēmuma jaunais produkts vai process tieši neatbilst spēkā esošajam regulējumam  vai arī nav skaidrs, kā tieši jauno produktu vai procesu pielietot praksē. Regulatīvajā smilškastē var pieteikties gan uzņēmums pirms licences saņemšanas, gan jau tāds, kas ir licencēts un izstrādājis jaunu produktu vai procesu un vēlas to sākt piedāvāt lietotājiem.

Uzņēmuma testēšanas plānu smilškastei un testēšanas laikā sasniedzamos rezultātus saskaņo un apstiprina FinTech uzraudzības iestāde, kas uzņēmumam nodrošina kompetentu atbalstu un iespēju jau agrīnā izstrādes posmā izveidot ar uzraugu vienotu izpratni par uzņēmuma finanšu inovācijas atbilstību prasībām un iekšējās kontroles sistēmai. Šī sadarbība ļauj identificēt nepieciešamos uzlabojumus, lai inovatīvais produkts savā dzīvesciklā būtu drošs tā lietotājiem un uzņēmums un tā īpašnieki neciestu finansiālus zaudējumus vai nesaskartos ar reputācijas riskiem.

Regulatīvo smilškasti piedāvā vairākas Eiropas valstis, un to mērķi un darbības pieejas ir līdzīgas. Tomēr arī vienotajā tirgū pastāv lokālas nianses, kas izriet no katras valsts tiesību aktu prasībām, tirgus uzraudzības un patērētāju uzvedības. Arī darbošanās principi dažādu valstu regulatīvajās smilškastēs var nedaudz atšķirties, tāpēc uzņēmumiem, kas vēlas izmantot šo atbalsta rīku pie dažādiem nacionālajiem uzraugiem, ir jāiepazīstas ar katras valsts specifiku. Katrā valstī nedaudz var atšķirties testēšanas process: pieteikšanās smilškastei un uzņemšana tajā, testēšanas laiks, atbalsta forma u.tml.

Kāpēc testēt produktu smilškastē?

Regulētajiem uzņēmumiem sadarbība ar uzraugošo iestādi ir aktuāla visa dzīvescikla laikā. Lai uzņēmuma regulētās darbības sākumā atvieglotu specifiski piemērojamās likumu prasības un uzņēmumā izveidotu drošas iekšējās pārvaldības sistēmas, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu uzraugošās iestādes ir attīstījušas gan inovāciju centrus, gan arī daļā valstu ir pieejamas regulatīvās smilškastes. Inovāciju centrā ir iespējams vēl pirmslicencēšanas posmā saņemt uzraudzības iestādes ekspertu konsultācijas, lai abas puses – gan uzraugs, gan uzņēmums – izprastu uzņēmuma specifiku un prasības iekšējās kontroles mehānismu izveidei, lai nodrošinātu stabilu un drošu pakalpojuma sniegšanu klientiem.

Savukārt pārbaudot inovatīvo risinājumu smilškastē, kopā ar uzraugošās iestādes ekspertiem tiek precīzi noteiktas iekšējās kontroles mehānisma specifiskās īpatnības. Abām pusēm strādājot kopā, ieguvums ir laika ietaupījums un iespēja elastīgi reaģēt jau agrīnā izstrādes stadijā, lai pilnveidotu produktu, pārvaldītu IT riskus, nodrošinātu naudas atmazgāšanas novēršanas prasību izpildi un atbilstošus iekšējos kontroles mehānismus.

Ko nozīmē pārrobežu testēšana regulatīvajās smilškastēs?

Lai veicinātu jaunu un inovatīvu finanšu produktu rašanos un dotu iespēju uzņēmumiem straujāk attīstīties plašākā mērogā, ir izveidota jauna Eiropas līmeņa iespēja – pakalpojuma vai produkta testēšana vairāku valstu regulatīvajās smilškastēs. Pārrobežu testēšanas gadījumā  dažādu valstu uzraugu koordinācija notiks jaunajā ES Digitālo finanšu platformā (EU Digital finance platform). Šo platformu izveidojis Eiropas Forums inovāciju sekmēšanai (European forum for innovation facilitators), kas apvieno Eiropas finanšu tehnoloģiju uzraugošās iestādes, kam ir kopīgs mērķis – sekmēt šīs jomas attīstību un sadarboties, lai veicinātu sektora izaugsmi.

Kādās situācijās ir vērts testēt pakalpojumu vai produktu starptautiskā līmenī?

Testējot pakalpojumu vai produktu vairākās valstīs, uzņēmums jau sākotnējā izstrādes stadijā var likt pamatus produkta mērogošanai starptautiski un paplašināt savas darbības ģeogrāfiju.

Starptautiskā līmenī testēšana notiek tādējādi, ka uzņēmums nosaka savus mērķa tirgus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs un piesakās šo valstu regulatīvajās smilškastēs. Lai gan testēšanas noteikumi valstīs var atšķirties, uzņēmums var efektīvāk izmantot savus resursus, jo konkrētajā projektā iesaistītās uzraudzības iestādes patstāvīgi koordinēs savu komunikāciju. Uzņēmums var piesaistīt valstis jau testēšanas laikā gan novērotāju, gan testa rezultātu saņēmēju lomā. Tādā gadījumā šīs valstis nebūs aktīvi iesaistītas testēšanas plānošanā, konsultācijās un rezultātu apstiprināšanā, tomēr to eksperti būs informēti par tehnoloģiju, tās īpatnībām un produkta veidu, kas uzņēmumam var atvieglot jaunā produkta mērķa tirgu apgūšanu nākotnē. Ja uzņēmums jau agrīnā izstrādes posmā piesaistīs dažādu valstu uzraudzības iestādes, tā galvenais ieguvums būs iesaistīto pušu izpratne par jauno risinājumu vai produktu, kas ļaus straujāk izveidot atbilstošu produkta funkcionalitāti un dokumentāciju brīdī, kad uzņēmums izlems saņemt licenci vai paplašināt savu darbību konkrētajā valstī.

Kādu starptautiskās sadarbības formātu izvēlēties?

Izmantojot ES Digitālo finanšu platformu, var izvēlēties vairākus veidus, kā piesaistīt vairāku valstu FinTech uzraugus.

Aktīvākā sadarbības forma ir produkta vai procesa testēšana vairākās regulatīvajās smilškastēs. Šī risinājuma galvenais ieguvums ir testēšanā iesaistīto uzraugu savstarpējā komunikācija par uzņēmuma specifiku, prasību interpretēšanu un regulatīvo rāmju piemērošanu. Šādā modelī iespēju robežās tiek harmonizēta nacionālo uzraugu pieeja konkrētā biznesa modeļa un produkta gadījumā. Protams, vietējos tirgos ir specifikas nianses, taču arī tās uzņēmums uzzinās jau sākumā un tam būs iespēja savlaicīgi pielāgot darbību.

Testēšana var tikt organizēta vairākās valstīs vienlaicīgi vai secīgi – efektīvākais risinājums jāizvēlas kopā ar izvēlēto valstu FinTech uzraugiem. Kā jau minēts, arī testēšanas gaitā var būt nianses atkarībā no katras valsts regulatīvās smilškastes – var atšķirties gan testēšanas ilgums, gan piesaistītās vietējās iestādes (piemēram, vietējā datu aizsardzības institūcija), gan arī nacionālā uzrauga piemērojamās prasības licences iegūšanai vai atvieglojumu piešķiršanai. Katrā valstī ir savs regulējums par testēšanas periodā piemērojamajiem atvieglojumiem, tomēr lielākoties atvieglojumi ir samērā nelieli, ja uzņēmums testēšanu veic reālajā vidē (tirgū), jo šajā posmā jau ir atbildība pret gala patērētāju. Piemēram, šādā situācijā varētu būt atvieglojumi dokumentācijas sagatavošanas prasībām. Latvijā Regulatīvajā smilškastē produkta testēšana reālajā vidē ir iespējama, ja uzņēmumam ir jau atbilstoša licence un darbība notiek saskaņā ar visām prasībām, kas attiecas uz regulētiem uzņēmējdarbības veidiem.

Ja produkta vai pakalpojuma izlaišana starptautiskā līmenī nav plānota uzreiz, tad var izvēlēties arī citus starptautiskās testēšanas modeļus, lai ieliktu pamatus sadarbībai ar citu valstu nacionālajiem uzraugiem. Uzņēmums var izvēlēties uzaicināt novērotāja lomā citu valstu uzraugošās iestādes. Šādā sadarbības modelī aktīva testēšana var notikt vienā vai vairāku valstu regulatīvajās smilškastēs, savukārt novērotāju statusā uzaicināto valstu uzraugu pārstāvji būs iesaistīti regulārā savstarpējas informācijas apmaiņā. Novērojošo valstu uzraugi darbojas pasīvā lomā – bez īpaša uzaicinājuma tie nepauž savu viedokli, tomēr ir informēti par inovatīvā pakalpojuma vai produkta darbības modeli, tā specifiku un būs informēti par gala rezultātā piemērojamo normatīvu kopumu citās valstīs, kurās licence tiks saņemta. Ar šāda pamata ielikšanu uzņēmums var veidot labu bāzi darbības paplašināšanai citās valstīs vidējā un ilgtermiņā, un ieiešana šajos tirgos var būt raitāka licencēšanas posmā vai izmantojot tiesības veikt pārrobežu darbību (passporting).

Trešais veids, kā iesaistīt citu valstu nacionālos uzraugus, ir informēt tos par testēšanas rezultātiem. Šajā gadījumā piesaistītie uzraugi testēšanas noslēgumā saņems informāciju no aktīvajā testēšanā iesaistītās uzraugošās iestādes (vai iestādēm) un varēs pieņemt šo informāciju zināšanai. Šādu modeli var izvēlēties gadījumos, ja biznesa darbības paplašināšanās ir plānota ilgtermiņā vai arī paredzamas produkta izmaiņas un uzlabojumi, jauns regulējums, vai prognozējamas līdzīgas norises.

Parasti smilškastes pretendents pats izvēlas, kuru valstu uzraugus un kādās lomās piesaistīt. ES Digitālajā finanšu platformā Eiropas Foruma inovāciju sekmēšanai dalībniekiem – dalībvalstu uzraugiem – ir iespēja iepazīties ar vispārēju pārskatu par esošajām un plānotajām aktivitātēm. Tādējādi arī uzraugi var izrādīt iniciatīvu un tikt iekļauti informācijas apritē (kā novērotāji vai testa rezultātu saņēmēji), un testēšanas pretendents var lemt par iesaistīto valstu loka paplašināšanu.

Jāatzīmē, ka informācijas apmaiņa starp uzraugiem, kuri piedalās dažādās lomās, var būt daļēji ierobežota konfidencialitātes nolūkos. Uzņēmuma galvenais ieguvums – komunikācija starp iesaistītajiem uzraugiem nav jākoordinē pašam uzņēmumam, tas notiek ES Digitālās finanšu platformas ietvaros.

Ja uzņēmums izstrādājis jaunu, inovatīvu produktu vai procesu, kura darbība skaidri neiekļaujas spēkā esošā regulējuma rāmjos vai nepieciešama tā pārbaude pirms darbības praksē,  tad dalība regulatīvajās smilškastēs EEZ mērogā ir būtisks atbalsta mehānisms, kas sekmē jaunā risinājuma ātrāku un drošāku ieviešanu plašākā mērogā, nodrošinot gan gala patērētāju interešu, gan uzņēmuma reputācijas un ieguldījumu aizsardzību.

Kā sākt testēšanu starptautiskā vidē?

Pieteikuma aizpildīšana testēšanai starptautiskā vidē notiek tiešsaistē ES Digitālās finanšu platformas vietnē.

Lai piekļūtu pieteikuma formai, ir jāizveido konts – var izmantot nacionālo e-parakstu vai izveidot EU Login profilu, izmantojot lietotni. Nākamajā posmā uzņēmuma norādītās dalībvalstis saņems informāciju par pieteikumu un pieņems lēmumu par produkta atbilstību katras valsts regulatīvās smilškastes pretendentu uzņemšanas prasībām. Pozitīva lēmuma gadījumā puses piesaista ekspertu komandas un koordinē testēšanas plāna saskaņošanu ar uzņēmumu.

Vienlaikus arī citas, testēšanas pieteikumā nenorādītas valstis var paust vēlmi, lai tās iekļauj informācijas saņēmēju lokā, un uzņēmums var pieņemt papildu lēmumu – apstiprināt vai noraidīt šo valstu izrādīto interesi.

Testēšanas gaitā uzņēmumam ir jāplāno sadarbība ar katras iesaistītās valsts regulatīvo smilškasti saskaņā ar kopīgi apstiprināto darbības un laika plānu. Šis ir resursu ieguldījums, kura atdeve atmaksājas turpmākajā dzīvesciklā, ļaujot uzņēmumam koncentrēties uz attīstību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulatīvā smilškaste nodrošina gan iespēju testēt inovatīvu produktu vai pakalpojumu Latvijā, gan arī iesaistīties pārrobežu testēšanā. Plašāka informācija par Latvijas Regulatīvo smilškasti atrodama vietnes fintechlatvia.eu sadaļā par smilškasti, turpat arī iespējams pieteikties konsultācijai pie Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ekspertiem. Aicinām uz konsultāciju visus uzņēmumus, kas vēlas izmantot smilškastes piedāvātās iespējas!

Publicēts:27.06.2022
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes