Kāpēc saņemt kolektīvās finansēšanas darbības atļauju Latvijā?

Eiropas vienotais kolektīvās finansēšanas regulējums pakalpojumu sniedzējiem nosaka vienotas regulatīvās un darbības prasības.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības atļaujas saņemšanas process ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes  2020. gada 7. oktobra Regulā Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finanšu pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai (turpmāk – Regula). Savukārt uz Regulas pamata Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un Eiropas Banku iestāde izstrādājušas regulatīvi tehniskos standartus, kas nosaka detalizētas dažādu procesu prasības, piemēram, prasības darbības atļaujas saņemšanas pieteikuma iesniegšanai, pārskatu sniegšanai u.c.

Ja process ir standartizēts un noteikts Eiropas Savienības normatīvajos aktos, vai ir nozīme, kurā valstī tiek iesniegts pieteikums kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļaujas saņemšanai?

Šajā rakstā pastāstīsim, kāpēc izvēlēties Latviju kolektīvās finansēšanas darbības atļaujas saņemšanai: kā Latvijas Banka nodrošina ērtu un raitu darbības atļaujas saņemšanas procesu un papildu tam – kāds atbalsts un priekšrocības Latvijā pieejams jaunuzņēmumiem.

Sadarbība un komunikācija

Savstarpēja sadarbība un komunikācija ir galvenie principi, ko ievērojam, kad Latvijas Bankā vērsies kāds, kurš ir ieinteresēts saņemt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas atļauju. Mūsu pieredze rāda, ka uzņēmumiem, kas aktīvi izmantojuši Latvijas Bankas piedāvātās sadarbības iespējas, darbības atļaujas saņemšanas process rit efektīvāk un ātrāk.

Ikvienu personu, kura izrādījusi interesi par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu un darbības atļaujas saņemšanu Latvijā, aicinām uz tikšanos – pārrunājam pakalpojumu sniegšanas ieceri, tās iespējamo atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī pastāstām par darbības atļaujas saņemšanas procesu un tā soļiem.

Lai iepazīšanās saruna noritētu efektīvāk, vienmēr aicinām darbības atļaujas pretendentu veikt priekšdarbus, proti, sagatavot aprakstu par iecerēto darbību un plānotajiem pakalpojumiem, kā arī informāciju par personām, kuras šo darbību īstenos – gan par idejas autoriem un investoriem, gan potenciālajām pārvaldes personām, ja tādas jau ir zināmas. Iepazīšanās sarunā idejas autori tiek aicināti pastāstīt par sevi, līdzšinējo pieredzi un iecerēto darbību un pakalpojumiem, kā arī ieskicēt savu gatavības pakāpi, proti:

  • vai ir jau uzsākta iesniedzamo dokumentu sagatavošana, vai tiks piesaistīti konsultanti;
  • vai ir izvēlētas darbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas sistēmas vai tās vēl tiks izstrādātas;
  • vai ir veiktas sarunas par potenciālo maksājumu pakalpojumu sniedzēju, ar kuru notiks sadarbība (ja vien maksājumu pakalpojumu sniegšana nenotiek pašu spēkiem, kam ir nepieciešama atsevišķa darbības atļauja), u.c.

Savukārt mēs iepazīšanās sarunā sniedzam ieskatu par galvenajām normatīvo aktu prasībām un darbības atļaujas saņemšanas procesu.

Ja darbības atļaujas pieteikuma un nepieciešamo dokumentu sagatavošanā līdzdarbosies konsultanti un tie ir jau izvēlēti, aicinām nākt uz tikšanos kopā ar konsultantiem. Taču mūsu pieredze rāda, ka, neskatoties uz konsultantu piesaistīšanu, arī idejas autoriem nepieciešams aktīvi iesaistīties dokumentu sagatavošanā. Tādējādi dokumenti netiks sagatavoti vispārīgu "šablonu" veidā, bet būs pielāgoti konkrētā projekta specifikai un darbības atļaujas saņemšanas process noritēs efektīvāk un raitāk.

Ja pirmās sarunas laikā redzam, ka plānotā darbība varētu atbilst Regulā noteiktajām prasībām un neiezīmējas acīmredzami šķēršļi, kāpēc darbības atļaujas saņemšanas process nebūtu turpināms, informējam par Latvijas Bankas piedāvāto atbalstu sagatavošanās posmā pirms pieteikuma iesniegšanas darbības atļaujas saņemšanai.

Bezmaksas konsultatīvais atbalsts pirms pieteikšanās darbības atļaujas saņemšanai

Šajā posmā pieteikuma autoram ir iespēja saņemt norādes un rekomendācijas, lai efektīvāk sagatavotos oficiālajam darbības atļaujas saņemšanas procesam.

Potenciālajam pakalpojumu sniedzējam piedāvājam vairākas iespējas.

Neierobežots konsultāciju un tikšanos skaits

Ja uzņēmējam dokumentu sagatavošanas procesā radušies neskaidri jautājumi par darbības modeļa atbilstību prasībām vai ir citi ar dokumentu sagatavošanu saistīti jautājumi, pieteikuma autors jebkurā brīdī var mums šos jautājumus iesūtīt e-pastā, un mēs sniegsim atbildes. Nepieciešamības gadījumā vienmēr esam gatavi organizēt tikšanos gan attālināti, kas parasti ir ātrāk iespējams, gan arī klātienē, ja šādā gadījumā paredzams efektīvāks rezultāts. Šādu konsultāciju un tikšanos skaitam nav ierobežojumu.

Interesenti, kas šo posmu izmantojuši, atzīmējuši kā lielu priekšrocību, ka esam vienmēr pieejami komunikācijai un ir ļoti viegli sarunāt tikšanos, ja tas ir nepieciešams.

Dokumentu projektu izskatīšana

Kā efektīvu atbalsta mehānismu aicinām izmantot arī mūsu piedāvāto iespēju caurskatīt projektus dokumentiem (piemēram, komercdarbības plāns, politikas, procedūras, noteikumi u.c.), kuri jāiesniedz jau oficiālajā darbības atļaujas saņemšanas procesā. Pēc dokumentu projektu izskatīšanas sniedzam norādes par nepieciešamajiem papildinājumiem vai labojumiem, kā arī organizējam tikšanos, lai tos pārrunātu. Kad šādi caurskatīti dokumenti tiek iesniegti jau oficiālā procesa ietvaros, to izskatīšana ir efektīvāka un aizņem mazāk laika.

Dokumentu pieņemšana angļu valodā

Reizēm potenciālie finanšu tirgus dalībnieki mums jautā, kādā valodā jāiesniedz dokumenti. Mēdz būt situācijas, kad vismaz daļa dokumentu ir jau sagatavota angļu valodā. Posmā pirms pieteikuma iesniegšanas darbības atļaujas saņemšanai pieņemam izskatīšanai arī angliski sagatavotos dokumentus. Tādējādi iesniedzējam nerodas papildu izdevumi tulkošanai, kamēr vēl nav zināms, vai dokumentos būs jāveic izmaiņas. Uzņēmēji ļoti novērtē iespēju dokumentu projektus iesniegt angliski.

Oficiālā darbības atļaujas saņemšanas procesa ietvaros darbības atļaujas saņemšanas pieteikums un pamata dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā, taču prakse rāda: ja posmā pirms darbības atļaujas saņemšanas  dokumentu projekti ir caurskatīti, tad parasti iztulkotajos dokumentos veicamās izmaiņas ir nelielas. Atsevišķus dokumentus (tās gan parasti ir kādas uzņēmuma iekšējās kārtības, dzīves gājuma apraksti, izglītības dokumenti), savstarpēji vienojoties, ir iespējams iesniegt tikai angliski.

Esam pārliecināti, ka Latvijas Bankas sniegtais konsultatīvas atbalsts uzņēmumiem, pirms tie oficiāli piesakās darbības atļaujas saņemšanai, savu efektivitāti ir jau pierādījis. Par to iespējams lasīt arī šo iespēju izmantojuša uzņēmuma pieredzes stāstā CrowdedHero ceļš uz licences iegūšanu.

Papildu priekšrocība, kas pieteikumu iesniedzējiem nav mazsvarīga, – par pirmslicencēšanas posma izmantošanu nav jāmaksā!

Darbības atļaujas saņemšanas ceļvedis

Lai atvieglotu uzņēmējiem sagatavošanos un darbības atļaujas pieteikums būtu sagatavots kvalitatīvi, esam izstrādājuši darbības atļaujas saņemšanas ceļvedi, kurā vienkāršoti iepazīstinām uzņēmējus ar darbības atļaujas saņemšanas procesu, tā posmiem, kā arī darbībām, kuras uzņēmējs un Latvijas Banka veic katrā posmā. Ar ceļvedi varat iepazīties fintechlatvia.eu vietnē sadaļā Kolektīvā finansēšana.

Latvijas Bankas speciālistu komanda

Lai sadarbība ar potenciālo kolektīvās finansēšanas pakalpojuma sniedzēju veidotos iespējami efektīva, katra darbības atļaujas saņemšanas pieteikuma gadījumā tiek izveidota Latvijas Bankas speciālistu komanda darbam ar konkrēto projektu. Tādējādi jau pašā projekta sākumā potenciālais pakalpojuma sniedzējs iepazīsies ar speciālistiem, ar kuriem sadarbosies posmā pirms darbības atļaujas saņemšanas  un oficiālajā darbības atļaujas saņemšanas procesā, un pie kuriem varēs vērsties ikvienā jautājumā jau pēc kļūšanas par kolektīvās finansēšanas tirgus dalībnieku. Proti, arī pēc darbības atļaujas saņemšanas Latvijas Bankas speciālisti būs tikpat viegli pieejami sadarbībai kā posmā līdz darbības atļaujas saņemšanai.

Priekšrocības un atbalsts jaunuzņēmumiem Latvijā

Uzņēmējiem, kas vēlas saņemt darbības atļauju kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanai, vērts pievērst uzmanību arī citām Latvijas priekšrocībām un jaunuzņēmumiem pieejamiem atbalsta mehānismiem:

  • Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā paredzēts valsts atbalsts jaunuzņēmumiem, piemēram, iespēja samazināt darbaspēka izmaksas;
  • pastāv uzņēmumu kapitāla daļu pirkuma tiesības jeb akciju opcijas darbiniekiem;
  • jaunuzņēmumu dibinātājiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, iespējams saņemt jaunuzņēmumu vīzu, kas dod iespēju saņemt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku līdz trim gadiem.

Par šiem un citiem atbalsta mehānismiem jaunuzņēmumiem un Latvijas priekšrocībām vairāk lasiet vietnē fintechlatvia.eu.

Nekavējieties ar pieteikumu darbības atļaujai!

Regulas piemērošanas pārejas posms, kurā esošie kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji var darboties bez atļaujas saņemšanas, noslēgsies šī gada novembrī, tāpēc aicinām uzņēmumus neatlikt darbības atļaujas saņemšanu uz pēdējo brīdi un jau laicīgi vērsties Latvijas Bankā, lai vienotos par efektīvāko procesu, kura rezultāts būs saņemta kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauja.

Gaidīsim jūs Latvijas Bankā! Piesakieties konsultācijai, rakstot uz e-pastu fintech@bank.lv vai aizpildot pieteikuma formu Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

Publicēts:02.04.2023
Šajā tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes, ieskaitot arī trešo pušu sīkdatnes, kas nodrošina statistiku par vietnes izmantošanu un palīdz to pilnveidot. Vairāk par sīkdatnēm un to lietošanas mērķiem šajā vietnē lasiet paziņojumā par sīkdatņu lietošanu. Lūdzu, atzīmējiet, kuru sīkdatņu izmantošanai piekrītat.
Nepieciešamās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes